Commit 924d08b3 authored by Aljaž Srebrnič's avatar Aljaž Srebrnič

Update NPM packages

parent 0608278c
Pipeline #619 passed with stages
in 3 minutes and 40 seconds