Commit 63a507a8 authored by Aljaž Srebrnič's avatar Aljaž Srebrnič

Fix errors in [si] translation.

parent 700e196b
...@@ -3,14 +3,14 @@ body: ...@@ -3,14 +3,14 @@ body:
Mittelab je neprofitno in nestrankarsko društvo ("Associazione di Promozione Sociale" po italijanskem zakoniku), Mittelab je neprofitno in nestrankarsko društvo ("Associazione di Promozione Sociale" po italijanskem zakoniku),
ustanovljeno 28. marca 2016. ustanovljeno 28. marca 2016.
Društvo upravlja hackerspace severo-evropskega značaja, t.j. kraj, kjer se ljubitelji tehnologije, elektronike in Društvo upravlja hackerspace severnoevropskega značaja, t.j. kraj, kjer se ljubitelji tehnologije, elektronike in
informatike zbirajo in sodelujejo. Tam so jim na voljo tudi vsa orodja in komponente, ki so za to potrebne. Mittelab informatike zbirajo in sodelujejo. Tam so jim na voljo tudi vsa orodja in komponente, ki so za to potrebne. Mittelab
spodbuja in podpira razvoj *hacker* etike in kulture, med katero lahko štejemo: spodbuja in podpira razvoj *hacker* etike in kulture, med katero lahko štejemo:
* ohranitev svobode in človekovih pravic v digitalnem svetu; * ohranitev svobode in človekovih pravic v digitalnem svetu;
* prost dostop do brezplačnega in odprtega internetnega omrežja; * prost dostop do brezplačnega in odprtega internetnega omrežja;
* prost dostop do informacij ter tehničnih in znanstvenih spoznanj. * prost dostop do informacij ter tehničnih in znanstvenih spoznanj.
Med cilje društva spadajo spodbuditi ozaveščeno uporabo informacijske opreme ter aktivno prispevati Med cilje društva spadajo spodbujanje ozaveščene uporabe informacijske opreme ter aktivno prispevati
k izboljšanju in izpopolnjevanju znanja in kulture. To dosega tako, da spodbuja izdelavo in širitev proste k izboljšanju in izpopolnjevanju znanja in kulture. To dosega tako, da spodbuja izdelavo in širitev proste
(odprtokodne) programske opreme, proste (odprtokodne) strojne opreme in prostih vsebin; na tak način izboljša dostop (odprtokodne) programske opreme, proste (odprtokodne) strojne opreme in prostih vsebin; na tak način izboljša dostop
do znanja in usposabljanja. do znanja in usposabljanja.
...@@ -18,7 +18,7 @@ do znanja in usposabljanja. ...@@ -18,7 +18,7 @@ do znanja in usposabljanja.
Preberi si celoten [statut](https://git.mittelab.org/sudo/statuto/blob/master/statuto.md) in Preberi si celoten [statut](https://git.mittelab.org/sudo/statuto/blob/master/statuto.md) in
[pravilnik](https://git.mittelab.org/sudo/regolamento/blob/master/regolamento.md) na našem Git-u. [pravilnik](https://git.mittelab.org/sudo/regolamento/blob/master/regolamento.md) na našem Git-u.
## Rad bi se vpisal? ## Bi se rad vpisal?
**Odlična ideja!** pridi mimo nas, ali vpiši se [na spletu](https://m-ship.mittelab.org) in postal boš del naše ”družine”! Naši člani lahko: **Odlična ideja!** pridi mimo nas, ali vpiši se [na spletu](https://m-ship.mittelab.org) in postal boš del naše ”družine”! Naši člani lahko:
* Uporabljajo skupno opremo * Uporabljajo skupno opremo
......
...@@ -12,9 +12,9 @@ Skupaj izdelujemo tudi večje oz. kompleksnejše projekte t.i. *hackerspace-a*, ...@@ -12,9 +12,9 @@ Skupaj izdelujemo tudi večje oz. kompleksnejše projekte t.i. *hackerspace-a*,
* [KeycardAccess](https://wiki.mittelab.org/progetti/keycardaccess) - dostop do sedeža z NFC kartico * [KeycardAccess](https://wiki.mittelab.org/progetti/keycardaccess) - dostop do sedeža z NFC kartico
* [invman](https://git.mittelab.org/proj/invman) - Sistem za upravljanje in pregled inventarja * [invman](https://git.mittelab.org/proj/invman) - Sistem za upravljanje in pregled inventarja
* Sistem za enotno prijavo na vse storitve Mittelab-a * Sistem za enotno prijavo na vse storitve Mittelab-a
* [Here Comes The Sun](https://git.mittelab.org/proj/iot/here-comes-the-sun) - inovativen način, da člane in obiskovalce obvestimo, ko prispe trenutek da se odpravijo domov * [Here Comes The Sun](https://git.mittelab.org/proj/iot/here-comes-the-sun) - inovativen način, da člane in obiskovalce obvestimo, ko prispe trenutek, da se odpravijo domov
(Skoraj) vsi projekte dokumentiramo [na naši wiki strani](https://wiki.mittelab.org/progetti/)! (Skoraj) vse projekte dokumentiramo [na naši wiki strani](https://wiki.mittelab.org/progetti/)!
## Dogodki ## Dogodki
Mittelab redno sodeluje na raznih dogodkih v okolici, kjer organizira delavnice in prikazuje projekte članov. Redno nas dobite pri: Mittelab redno sodeluje na raznih dogodkih v okolici, kjer organizira delavnice in prikazuje projekte članov. Redno nas dobite pri:
...@@ -24,6 +24,6 @@ Mittelab redno sodeluje na raznih dogodkih v okolici, kjer organizira delavnice ...@@ -24,6 +24,6 @@ Mittelab redno sodeluje na raznih dogodkih v okolici, kjer organizira delavnice
* Ljubljana Mini Maker Faire * Ljubljana Mini Maker Faire
* Open Design Conference * Open Design Conference
Seznam dogodkov ki organizira društvo dobite na [wiki strani](https://wiki.mittelab.org/eventi/). Tiste s katerimi redno sodelujemo so pa na [Talk-u](https://talk.mittelab.org/c/eventi). Seznam dogodkov, ki jih društvo organizira dobiš na [wiki strani](https://wiki.mittelab.org/eventi/). Tiste s katerimi redno sodelujemo so pa na [Talk-u](https://talk.mittelab.org/c/eventi).
--- ---
title: Kaj delamo v Mittelabu? title: Kaj delamo v Mittelabu?
body: body:
Naš sedež je na Trgu Svobode 5/B v prostorih ZKB Starterja (pobuda Zadružne Kraške Banke za start-up podjetja), kjer imamo razpolago imamo dve sobi. Prva, *ustvarjalnica*, je namenjena 3D tisku in elektroniki. V drugi sobi,*klepetalnici*, pa imamo nekaj računalnikov in zbirko knjig, ki so na voljo članom. Naš sedež je na Trgu Svobode 5/B v prostorih ZKB Starterja (pobuda Zadružne Kraške Banke za start-up podjetja), kjer imamo na razpolago dve sobi. Prva, *ustvarjalnica*, je namenjena 3D tisku in elektroniki. V drugi sobi,*klepetalnici*, pa imamo nekaj računalnikov in zbirko knjig, ki so na voljo članom.
### Ustvarjalnica ### Ustvarjalnica
V *ustvarjalnici* so trije 3D tiskalniki (dve Anet A8 in Prusa I3 Mk3), dve mizi posvečeni elektroniki in spajkanju in nazadnje še miza za popravila. Članom je na razpolago tudi majhno skladišče, kamor lahko spravijo lastne projekte in kjer dobijo orodja in elektronske komponente. V *ustvarjalnici* so trije 3D tiskalniki (dva Anet A8 in Prusa I3 Mk3), dve mizi posvečeni elektroniki in spajkanju in nazadnje še miza za popravila. Članom je na razpolago tudi majhno skladišče, kamor lahko spravijo lastne projekte in kjer dobijo orodja in elektronske komponente.
### Klepetalnica ### Klepetalnica
V klepetalnici dobimo nekaj računalnikov, ki jih lahko člani uporabljajo, ampak poleg klepeta imajo člani na voljo tudi vse potrebno za sprostitev. Dve PlayStation in polica *vintage* iger zagotovijo da bo imel večer tudi trenutke zabave, za igralce in gledalce! Za "najzahtevnejše" člane imamo tudi Commodore 64! V klepetalnici dobimo nekaj računalnikov, ki jih lahko člani uporabljajo, ampak poleg klepeta imajo člani na voljo tudi vse potrebno za sprostitev. Dve PlayStation in polica *vintage* iger zagotovijo, da bo imel večer tudi trenutke zabave, za igralce in gledalce! Za "najzahtevnejše" člane imamo tudi Commodore 64!
--- ---
title: Trg Svobode 5/B title: Trg Svobode 5/B
--- ---
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment